Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Friday, April 15, 2011

AMALI HAJI

Thursday, April 14, 2011

KESAN PENGARUH SEKULARISME TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA


PENDAHULUAN

Salah satu  fahaman yang sejak sekian lama telah merosakkan keimanan umat Islam ialah sekularisme. Sekularisme merupakan fahaman yang selalu dikaitkan dengan kehidupan duniawi. Fahaman ini menyusup masuk dengan cukup halus ke dalam ruang kehidupan umat Islam dengan cara menciptakan pelbagai masalah kepada masyarakat Islam. Secara tidak sedar masalah-masalah tersebut akhirnya telah merosakkan pemikiran dan akhlak umat Islam. Sebagai contoh, golongan sekularisme telah memisahkan hal agama dari sudut ekonomi dan akhirnya berlakulah amalan riba yang mana umat Islam sendiri telah tertindas (S.S. Husain & S.A Ashraf.  1989).
            Menurut Abdul Halim (1989), apa yang membimbangkan terhadap umat Islam ialah apabila kemasukan unsur-unsur sekularisme yang dimulai di zaman Renaissance hingga ke zaman moden ini mula meresap ke dalam lapangan pendidikan. Keadaan ini akhirnya telah menyebabkan umat Islam lupa bahawa mereka mempunyai agama, sejarah dan pelbagai sendi kehidupan yang sangat bernilai untuk dipegang. Selain itu, fahaman sekularisme mengambil kesempatan  ini untuk menukar corak pentadbiran dalam bidang pendidikan, syariat, politik, ekonomi, ideologi, tingkah laku dan tindakan kepada corak sekular. Tujuannya ialah agar kita menjauhkan diri daripada Islam.
Justeru, perbincangan ini akan mengupas isu sekularisme yang sedang melanda umat Islam kini terutamanya dalam bidang pendidikan di Malaysia supaya isu-isu sebegini tidak dipandang enteng oleh mana-mana pihak. Penulis akan mengupas bahayanya sekularisme dalam dunia pendidikan terutamanya kesan kepada Pendidikan Islam kerana Pendidikan Islam merupakan tunjang kebahagian dan kesejahteraan untuk umat Islam.
            Perbincangan pertama akan menghuraikan pengertian sekularisme serta konsep dan prinsip sekularisme. Perbincangan kedua pula akan membincangkan mengenai pertentangan antara Islam dengan sekuraisme. Perbincangan yang ketiga pula adalah mengenai kesan pengaruh sekularisme terhadap Pendidikan Islam. Justeru, perkara utama dalam perbincangan ini adalah kesan sekularisme terhadap Pendidikan Islam. Penulis mendapati banyak kesan negatif hasil daripada pengamalan sistem pendidikan yang berteraskan sekularisme ini.

Pengertian Sekularisme

Menurut  Ghazali (1998), istilah sekularisme  berasal dari bahasa Latin Secular ertinya  satu zaman (engage) juga bermaksud satu generasi yang merujuk kepada masa dan tempat. Secularist  bermaksud hubungan dengan sesuatu masa tertentu. Manakala seculum  bererti hal-hal yang berhubung dengan zaman sekarang sedangkan agama merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hari kemudian. Sekularisme ialah satu ideologi atau fahaman yang  menghapuskan kepercayaan kepada Tuhan manakala sekularisasi  pula membawa makna satu proses pemecahan dan fahaman masalah-masalah dunia ini mengarahkan kecerdasan dan ratio semata-mata.        
Manakala Yusuf Qardawi (1999) mengatakan sekular dalam Bahasa Arab diterjemahkan sebagai ‘al-la Diniyyah (tanpa agama) atau al-Dunyamiyah (keduniaan). Makna  yang lebih khusus ialah “perkara yang tidak ada kaitan dengan agama” ataupun “perkara yang hubungannya dengan agama adalah berlawanan”.
            Wan Mohd Nor (2005) mengatakan Syed Muhammad Naquib Al-Attas menganggap bahawa sekularisme adalah faham kekandasan, iaitu penumpuan pada zaman sekarang dan ruang kehidupan duniawi. Bagi manusia sekularis tidak ada ‘nanti’ (hari akhirat) dan tidak ada ‘sana’ (kehidupan ukhrawi) atau sekurang-kurangnya tidak mempedulikannya. Menurut mereka yang wujud hanya alam fizikal ini dan dengan demikian mereka menolak realiti-realiti metafizik.
Manakala pandangan Muhd. Nur Manuty (1984), di mana beliau telah mengupas istilah sekular daripada sudut barat serta sekular dalam bentuk pengetahuan dan amalan dalam Islam. Istilah sekular dari sudut pendidikan, seni (muzik), sejarah, sastera dan lain-lain, ianya membawa maksud pendidikan yang tidak berhubung dengan agama atau mengecualikan pengajaran agama dari pendidikan. Beliau  telah membahagikan sekular dari sudut negatif dan positif.
Dari sudut negatif apabila sekular diamalkan, langsung tidak mempunyai hubungan dengan kerohanian (lebih kepada duniawi) dan juga bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri. Manakala sekular yang positif pula ialah yang dibolehkan dalam Islam, contohnya seseorang yang melakukan kerja yang dicampur dengan fahaman ini untuk membolehkan ia menunaikan ibadah kepada Allah s.w.t.
            Daripada pandangan Ghazali (1998), Yusuf Qardawi (1999), Wan Mohd Nor (2005) dan Muhd. Nur Manuty (1984), penulis menyimpulkan bahawa sekularisme adalah satu fahaman yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat dalam semua aspek. Sama ada memisahkan hal agama, pendidikan, politik, sosial dan sebagainya. Selain itu, sekularisme juga memperjuangkan hak untuk bebas dari peraturan dan ajaran agama dan juga tidak memberi keistimewaan terhadap mana-mana agama. Dengan kata lain, sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahawa kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh manusia, terutamanya yang berkaitan politik, harus berdasarkan bukti dan fakta bukannya pengaruh agama
            Dari sudut pendidikan pula, penulis berpendapat fahaman sekularisme ini ingin mendidik para pelajar ke arah material dan keduniaan. Setiap proses pembelajaran mestilah tertumpu kepada hal duniawi sahaja dan langsung tidak mengaitkan dengan hal keagamaan. Contohnya kita boleh melihat kepada sistem pendidikan di Malaysia di mana mementingkan pelajar-pelajar aliran sains dan meminggirkan pelajar-pelajar aliran agama. Mereka yang berada di aliran sains banyak diberikan keistimewaan seperti biasiswa, peluang pekerjaan dan sebagainya.

 Konsep Dan Prinsip Sekularisme

Ismail R. Al-Faruqi  (1978) telah mengklasifikasikan  konsep sekular seperti  berikut :
            i.            Suatu fahaman yang merujuk kepada penafian terhadap hal-hal kerohanian.
          ii.            Penolakan terhadap kewibawaan unsur-unsur kerohanian .
        iii.            Penafian tentang adanya hidup yang tetap (akhirat).
        iv.            Pemisahan di antara agama dan nilai kerohanian dengan pemerintahan dan kehidupan keduniaan.
          v.            Kekuasaan sebagai kebebasan mutlak untuk merencana dan menyusun dasar hidup manusia seterusnya melaksanakannya sendiri  tanpa apa-apa pergantungan dan hubung kait dengan Tuhan.
        vi.            Gereja dan institusi agama hanya terbatas kepada perkara-perkara  yang berhubung dengan masalah ketuhanan sahaja.

Syed Naquib Al-Attas (1980) pula menjelaskan prinsip sekularisme seperti berikut :
            i.            Aliran ini hendak memperbaiki hidup insan  dengan cara material sahaja.
          ii.            Menyatakan kebenaran keduniaan (secular) adalah terbebas dari ajaran wahyu  dan kenabian.
        iii.            Ilmu sekular bebas dari prinsip-prinsip dan disiplin ilmu itu sendiri dan ia boleh diuji melalui fikiran dan pengalaman seperti ilmu-ilmu matematik, fizik, kimia dan lain-lain.
        iv.            Kesejahteraan hidup di dunia tidak perlu dirujuk kepada dasar-dasar lain seperti agama dan wahyu. Dalam mencapai ilmu, fikiran dan pengalaman sumber utamanya  ialah akal.

PERTENTANGAN ANTARA ISLAM DAN SEKULARISME

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1972) sekularisme dan Islam saling bertentangan kerana ia menafikan syariat Allah s.w.t. Di dalam Islam tiada pemisahan antara dunia dan akhirat. Tetapi fahaman sekular menetapkan hanya dunia semata-mata  dan menganjurkan kebebasan insan mengubah akidah dan nasib insan sendiri dan menentang sebarang ketetapan dalam agama. Islam wujud dalam kerangkanya melalui penjelasan dalam al-Quran dan as-Sunnah khasnya Islam bersumberkan dari wahyu. Sedangkan sekularisme bersumberkan kepada idea-idea akal dan institusi manusia.
Istilah sekular iaitu memisahkan duniawi dan ukhrawi  tidak pernah wujud dalam Islam umpamanya memisahkan kehidupan manusia dengan unsur-unsur wahyu Ilahi. Sekularisme adalah satu konsep yang asing bagi Islam. Ajaran Islam berasaskan kepada tauhid, kerangkanya daripada ibadat, akhlak dan ihsan. Hiasannya pula dari pelbagai  disiplin ilmu kemanusiaan dan bumbungnya dari terbinanya sebuah negara Islam (Wan Mohd Nor 2005).
Menurut Muhd. Nur Manuty (1984) syariat Islam terbentuk oleh al-Quran, as-Sunnah dan ijmak’ sahabat sebagai persekitarannya. Dengan itu, ia bermaksud Islam merupakan suatu panduan dalam ilmu dan seluruh kehidupan manusia.  Konsep tauhid Islam tidak mengenal  konsep dualisme kerana Islam tidak menganggap sesuatu itu sebagai sekular. Oleh yang demikian, penulis berpendapat bahawa pemahaman Islam sebagai al-Din adalah penting untuk menangani masalah sekularisme. Islam bukanlah semata-mata terserlah pada ibadat yang nyata atau urusan peribadi yang tidak merangkumi seluruh kegiatan hidup manusia.

KESAN PENGARUH SEKULARISME TERHADAP  PENDIDIKAN ISLAM

Seperti yang sedia maklum, pendidikan sekular dan pendidikan materialistik pada hari ini telah terbukti gagal melahirkan manusia yang mempunyai keperibadian yang utuh, iaitu seorang Abidus Soleh yang muslih. Kegagalan membentuk manusia dengan visi dan misi penciptaannya merupakan qorinah (indikasi) utama kelemahan sistem pendidikan yang sedia ada (Ghazali Basri 1984).
Oleh yang demikian, dalam perbincangan seterusnya penulis akan membahaskan mengenai kesan sekular terhadap falsafah dan matlamat pendidikan Islam di Malaysia. Hal sebegini amat penting untuk dibahaskan agar semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan sedar mengenai kesan dan bahayanya sekularisme terhadap dunia pendidikan. Pengancaman terhadap pendidikan Islam perlu ditepis bagi memastikan dunia Islam tidak menerima bala dan azab Allah s.w.t.

Pengertian Pendidikan Islam

Menurut Ghazli Basri (1986), Pendidikan Islam merupakan perkara yang penting untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup manusia. Ia menjadi asas dalam membina ilmu pengetahuan bagi membentuk diri dan masyarakat yang lebih dinamik serta terdidik dari sudut fizikal dan spiritual.
Abdul Halim el-Muhammady (1994), Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akliah, jasmaniah, dan rohaniah manusia. Ia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah s.a.w bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.
Manakala Anisah Bahyah (2006) menyatakan pendidikan dari perspektif Islam mempunyai pengertian yang mendalam dan menyeluruh yang merangkumi proses melatih akliah, jasmaniah dan rohaniah yang berasaskan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai pegangan utama kehidupan.
Perutusan nabi Muhammad s.a.w sebagai rasul merupakan titik permulaan kepada satu era baru dalam bidang pendidikan Islam. Pendidikan bersepadu telah diamalkan sejak zaman nabi Muhammad s.a.w dengan al-Quran dan as-Sunnah dijadikan panduan dan sumber ilmu. Pendidikan yang berpaksikan konsep tauhid telah dinyatakan dengan jelas dari segi matlamat dan konsep yang mendasarinya (Ghazali Basri 1987).
Hasil daripada pandangan tersebut dapatlah ditegaskan bahawa Pendidikan Islam ini terdapat pengasas dan penyebarnya kepada manusia iaitu Rasulullah s.a.w. Tambahan lagi segala apa yang dibawa dan disebarkan oleh Rasulullah s.a.w itu juga bukan datang dari pemikiran atau rekaan Rasulullah s.a.w sendiri tetapi ia datangnya dari Allah s.w.t.

Falsafah Pendidikan Islam

“Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat” (KPM, 2005).
            Menurut Abdul Halim El-Muhammady (1994), pendidikan Islam di Malaysia merangkumi dalam semua bidang ilmu di peringkat rendah dan menengah di samping mendalami bidang ilmu secara khusus. Pendidikan Islam ini dilaksanakan secara integrasi bukannya secara serpihan dan sampingan. Pendekatan pendidikan Islam menekankan aspek teori dan amali supaya para pelajar akan menjadi insan yang kamil selaras dengan falsafah pendidikan Islam.
            Berlandaskan falsafah Pendidikan Islam, Pendidikan Islam mempunyai matlamat untuk membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi Muslim yang kamil, syumul, berilmu, beriman, berperibadi mulia dan menghayati Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunah. Dengan falsafah ini, sepatutnya pelajar bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan, bahkan mereka dapat menghayati ajaran al-Quran, memahami tuntutan agama dan tanggungjawab mereka terhadap Allah, mengamalkan akhlak dan cara hidup Islam dan menunjukkan sifat sopan dalam pergaulan dan perhubungan dengan orang lain (Daud & Kamariah 1997).
            Daripada pandangan sarjana tersebut, jelas bahawa secara lahiriah, pendidikan Islam adalah  untuk membawa manusia menjadi insan yang kamil yang mana telah dijanjikan oleh Allah s.w.t kepada mereka kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.

Sekularisme Penghalang Kepada Matlamat dan Falsafah Pendidikan Islam

“Matlamat pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal salih dan berakhlak mulia berdasarkan al- Quran dan al-Sunnah ke arah menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa” (KPM, 2005).
Menurut Rosnani (Ghazali Basri 2002), matlamat utama Pendidikan Islam ialah untuk melahirkan insan yang baik, melalui perkembangan segala potensinya secara seimbang, membolehkannya menjadi hamba dan khalifah Allah yang berkemampuan untuk memikul amanah bagi memelihara kesejahteraan bumi ini.
Persidangan Muslim Pertama yang diadakan di Jeddah pada 31 Mac hingga 8 April 1977 telah menyetujui mengenai matlamat pendidikan Islam adalah meliputi perkembangan yang seimbang dalam keseluruhan peribadi insan melalui latihan kerohanian, intelek, rasional, perasaan dan indera. Sumber kepada pendidikan berkenaan adalah ilmu wahyu dan akal (Rosnani 2001).
Menurut al-Syaibani (1991), matlamat pendidikan Islam juga untuk melahirkan insan Muslim yang mencapai kejayaan dalam segala bidang kehidupannya di dunia dan akhirat, seperti firman Allah s.w.t di dalam surah al-Qasas, ayat 77 yang bermaksud:
“Tuntutlah kehidupan akhirat dengan apa yang telah dikurniakan kepadamu tetapi jangan lupa bahagianmu di dunia” .
Dilihat dari sudut berbeza, Islam mampu membentuk manusia menjadi umat yang terbaik, malah membina tamadun yang tinggi sekiranya semangat ajaran Islam benar-benar dihayati, difahami serta dituruti. Di Malaysia, Islam amat berkait rapat dengan orang Melayu, majoriti Muslim di negara ini adalah orang Melayu, perlembagaan negara juga menetapkan orang Melayu mestilah orang Islam.
Tetapi dalam hal ini, sekularisme telah memberi banyak memberi kesan buruk kepada akidah orang Islam serta terpesong dari landasan Falsafah Pendidikan Islam. Dekan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof Zakaria Stapa berkata, tiada kajian empirikal menunjukkan umat Islam tidak memberi perhatian terhadap agama mereka. Bagaimanapun setelah dilihat secara umum, memang terdapat ramai umat Islam yang berkelakuan bertentangan dengan agama (Noorzila, 2006).
Selain itu, beliau berpendapat bahawa umat Islam tidak begitu mengambil berat tentang larangan-larangan agama Islam, lihat sahaja statistik berkaitan dengan penagihan dadah, jelas sekali majoriti mereka kalangan orang Melayu. Sekiranya mereka benar-benar prihatin dengan ajaran agama Islam, sepatutnya mereka tidak terlibat, sebaliknya keadaan ini menggambarkan seolah-olah  mereka begitu tidak menghiraukan larangan-larangan agama. Malah ada sesetengah perlakuan mereka menunjukkan mereka tidak takut dengan ancaman neraka. Mereka  juga tidak terpanggil dengan tawaran keselesaan kehidupan syurga, jadi sejauh mana komitmen mereka terhadap hari akhirat? (Noorzila, 2006).
Ini adalah satu contoh yang membolehkan kita membuat kesimpulan untuk menyatakan mereka tidak sayangkan agama. Jika mereka sayangkan agama, akan terpancar dengan melakukan suruhan dan menjauhi larangannya. Terlalu banyak laporan media berkaitan dengan kemerosotan akhlak di kalangan umat Islam, jenayah, perlakuan yang tidak senonoh, pecah amanah yang melibatkan institusi Islam dan sebagainya menggambarkan umat Islam tidak mempunyai komitmen yang jelas terhadap ajaran Islam serta Falsafah Pendidikan Islam hanyalah di atas kertas semata-mata (Daud 1989).
Tetapi harus diingat, dalam mengejar kepentingan keduniaan, Al-Quran memperingatkan manusia agar tidak terperangkap dengan nikmat-nikmat dunia. Ini menjelaskan di dalam firman Allah s.w.t bermaksud:
“Katalah bahawa (yang dikatakan) kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah (bawaan hidup semata-mata) permainan dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup yang bertujuan) bermegah-megah di antara kamu (dengan kelebihan, kekuatan, dan bangsa keturunan) serta (berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda, dan anak-pinak, semuanya terhad waktunya) samalah seperti hujan yang (menumbuhkan tanaman yang hijau) menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian  tanaman itu bergerak segar (ke suatu tempat masa yang tertentu)”.
                                                                                    ( Surah Al-Hadid : 20)
Ini menimbulkan implikasi yang negatif kepada Falsafah Pendidikan Islam sendiri, nilai-nilai keduniaan menjadi terlalu utama. Islam akan menjelma  sebagai agama anutan dan ibadah semata-mata. Ini akan membawa pengertian bahawa agama Islam akan setara dengan agama-agama lain yang hanya mengandungi upacara ritual dan manusia tidak mempunyai tanggungjawab keagamaan terhadap dunianya. Di Barat, agama hanya berperanan di dalam gereja, hari Krismas, hari Ahad, kematian dan pengebumian. Di luar daripada urusan-urusan di atas, agama tidak berfungsi lagi. Benarlah kata-kata ahli falsafah dan penyair Jerman, Fiedrich Nietzsche bahawa setidak-tidaknya untuk dunia Barat, Tuhan itu telah mati (Amini 2004).  
Jelaslah bahawa sekularisme telah menghalang matlamat dan fungsi falsafah pendidikan Islam di Malaysia. Banyak contoh-contoh negatif yang dipaparkan adalh berkaitan dengan orang Melayu yang beragama Islam. Falsafah Pendidikan Islam hanya termaktub di atas kertas sahaja. Matlamat  dan  fungsinya tidak tercapai akibat daripada pengaruh sekularisme yang begitu kuat di dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh pendukung-pendukung pendidikan Islam. 

Sekularisme Penghalang Kepada Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran 
Pendidikan Islam

Sistem pengajaran dan pembelajaran juga tidak ketinggalan dalam di pengaruhi kefahaman sekularisme di mana pihak Barat telah menggunakan sistem pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama umat Islam. Natijahnya, berlaku perubahan terhadap moral umat Islam sehingga menjadi lemah, lupa diri dan jahil mengenai kekuatan diri dan keupayaan sendiri, serta merasa rendah diri sehingga menjadi mundur dan keterpinggiran. Umat Islam telah hilang personaliti dan kedinamikan serta menjadi pelajar yang sentiasa patuh kepada pengaruh sekularisme dan barat (Mohd Kamil 2002).
Menurut Abdul Halim El-Muhammady (1991), dalam sistem pengajaran dan pembelajaran ini, sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan Barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam dengan bermatlamat mengambil kanak-kanak Muslim yang masih lembut ubun-ubun untuk dibentuk dan ingin menjadikan mereka menjauhkan diri daripada ajaran agama Islam. Maka akhirnya lahirlah golongan Muslim yang semakin mengagumi tamadun Barat dan merasa rendah diri serta kurang selesa dengan tamadun Islam dan nilai-nilai ketimuran. Sistem pendidikan Malaysia diperkukuhkan melalui sekolah-sekolah moden Barat dan caranya melalui buku teks, kurikulum, dan pemikiran guru-guru yang lebih cenderung kepada pemikiran Barat termasuklah kefahaman sekular.
Dalam konteks ini juga, Abdul Raof Dalip (1987) mengatakan, atas dasar untuk pemodenan dan pembaratan beberapa negara umat Islam seperti Turki dan Mesir telah menghantar pelajar-pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan ke dunia Barat terutama Eropah. Pada peringkat ini, tumpuan utamanya dalam bidang pengajian sains dan sosial dan kesusasteraan sehingga akhirnya membentuk golongan manusia yang berfikiran Barat, nilai, neraca, cita rasa, aliran dan tingkah laku kebaratan. Akhirnya golongan Muslim ini sekembalinya ke tanah air kecuali mereka yang di pelihara  Allah s.w.t. dikenali sebagai manusia celupan Barat, fahaman sekular dan tidak beragama. Golongan ini secara rasminya tidak menukar nama atau agama tetapi pemikiran mereka telah mengalami perubahan yang berlandaskan kepada pengaruh dalam tamadun Barat.
Nilai dan pandangan hidup mereka terhadap agama, kehidupan manusia, masa lampau dan pada kini nyata berbeza. Malah pandangan mereka terhadap sistem perundangan ,budi pekerti, dan budaya yang menjadi ruang lingkup peraturan kehidupan sudah berubah. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku, akhlak serta pemikiran-pemikiran mereka melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan. Golongan ini berfahaman sekular iaitu memisahkan agama adat sesuatu yang berunsur transenden dengan kehidupan dunia manusia (Mohd Kamil 2002).
Secara umumnya, sistem pengajaran dan pendidikan Barat telah melahirkan segolongan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat sebagai perantara dalam proses kemasukan dan perkembangan pengaruh Barat, terutamanya di Malaysia. Oleh sebab pendidikan di Malaysia berpaksikan Barat, kaedah, teknik dan strategi juga berpaksikan kepada teori-teori pendidikan Barat akhirnya ia memberi kesan kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam turut terjebak dengan teori-teori Barat yang mana ia menghasilkan para pelajar yang pandai menjawab soalan peperiksaan tetapi tidak tahu untuk beramal dengan agama Islam. Hal sedemikian menyebabkan para pelajar semakin jauh dengan pengamalan agama Islam dan hidup berpaksikan sekular.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang mudah difahami ialah sekularisme dan Islam saling bertentangan kerana ia menafikan syariat Allah s.w.t sebagai syumul, lengkap dan sesuai sepanjang masa di sebarang tempat. Di dalam Islam, tiada pemisahan antara dunia dan akhirat kerana manusia dicipta oleh Allah s.w.t di dunia untuk mencari bekalan di akhirat kelak. Dalam dunia pendidikan terutamanya Pendidikan Islam, sekularisme telah menghalang Pendidikan Islam dalam mencapai matlamatnya.  
            Perkara ini berpunca dari beberapa isu utama. Pertama, paradigma pendidikan yang salah. Dalam sistem kehidupan sekular, dasar penyelenggaraan pendidikan juga adalah berasaskan sekular dan tujuan pendidikannya adalah hasil dari fahaman sekularisme tadi. Maka, yang terbentuk sekadar manusia yang berfahaman materialistik dan serba individualistik.
            Kedua, kelemahan fungsi penggerak pada tiga unsur pelaksana pendidikan, iaitu lemahnya lembaga pendidikan yang tergambar dari kekacauan kurikulum, tidak optimumnya peranan dan fungsi guru, tidak terlaksana proses pembelajaran secara baik serta berkembangnya budaya sekolah yang tidak sesuai dengan kehendak Islam, kondisi pendidikan keluarga yang tidak mendukung dan keadaan masyarakat yang tidak kondusif.
Ketiga, apabila kelemahan pada unsur masyarakat terjadi akibat dari berkembangnya sistem nilai sekular yang zahir pada tata pergaulan seharian yang bebas dan acuh tak acuh pada norma agama, pergaulan bebas, berita media masa yang cenderung mempropagandakan hal-hal negatif seperti pornografi dan kekerasan serta tiada contoh teladan yang baik pada masyarakat. Lemahnya unsur Pendidikan Islam dalam keluarga dan masyarakat ini akhirnya lebih banyak membawa pelbagai pengaruh negatif pada pelajar dan mahasiswa. Maka yang terjadi kemudiannya adalah pengaruh negatif  kepada keperibadian pelajar.
Amat jelas sistem pendidikan negara dilitupi dengan fahaman sekularisme. Pendidikan Islam yang terdapat di dalam sistem pendidikan negara sekadar pelengkap mata pelajaran untuk peperiksaan semata-mata. Fungsinya untuk membentuk insan kamil terbantut kerana kesan daripada fahaman sekularisme. 

RUJUKAN

Abdul Halim El-Muhammady. 1994. Pendidikan Islam Di Malaysia, Jurnal Pendidikan
Islam, Jilid 7, Selangor: UKM.

Abdul Halim El-Muhammady.1991. Pendidikan Islam; Falsafah, Disiplin dan Peranan  Pendidik
          Jurnal Pendidikan Islam, Selangor: UKM.

Abdul Halim Hj Mat Diah. 1989. Pendidikan Islam Di Malaysia Sejarah Dan
Pemikiran, Jurnal Pendidikan Islam, Kuala Lumpur: ABIM.

Ahmad Mohamad Said. 1999. Islamisasi Pendidikan: Peranan Pendidik, Jurnal
Pendidikan Islam, Jilid 8, Selangor: UKM.

Amini Amir Abdullah. 2004. Islam Hadhari Menyanggah Prinsip Sekularisme.
Majalah Al-Islam, Kuala Lumpur: Utusan Melayu (M) Berhad.Oktober 2004(32-34).

Anisah Bahyah Haji Ahmad. 2006. Sejarah Pendidikan Zaman Rasulullah s.a.w, Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia,
2005.  Pendidikan Di Malaysia, Kuala Lumpur.

Daud Norakit. 1989. Cabaran Pengetahuan Dan Pengalaman Ajaran-Ajaran Islam
Terhadap Guru-Guru 1990-An, Jurnal Pendidikan Islam Jilid, Petaling Jaya,
Selangor: ABIM.

Daud Norakit dan Kamariah Abu Bakar. 1997. Pendidikan Islam Dan Sains Emprikal,
Jurnal Pendidikan Islam Jilid 7, Petaling Jaya, Selangor: ABIM.

Ghazali Bin Basri. 1984. Konsep Dan Pengertian Pendidikan Menurut Prespektif Islam, Jurnal 
          Pendidikan Islam, Selangor: ABIM.

Ghazali Basri. 1986. Pendidik Islam: Cabaran Perlaksanaannya Dan Peranan Guru,
Jurnal Pendidikan Islam Bil. 4, Kuala Lumpur: ABIM.

Ghazali Basri 1987, Peranan Pendidik Dalam Pembentukan Ummah, Jurnal Pendidikan
Islam Bil. 6, Kuala Lumpur: ABIM.

Ghazali Bin Basri. 2002. Pendidikan Awal Berasaskan Fitrah: Memperjelaskan Arah Tuju Dan 
          Mengembeling Usaha Memenuhi Tuntutan, Jurnal Pendidikan Islam, Selangor:ABIM.

Ghazali Darusalam.1998.  Dakwah Islam dan Ideologi Barat, Kuala Lumpur: Utusan
Publication dan Distributors Sdn. Bhd

Hasnan Kasan. 2002. Penyimpangan Sosial dan Kesannya Terhadap Masyarakat Islam
Malaysia: Satu Penilaian Menurut Islam, Jurnal Pendidikan Islam Jilid 10,
Selangor: Kolej Dar al-Hikmah.

Ismail R. Al-Faruqi. 1978. Islam Dan Agama Lain, Dalam Altaf Gauhar : Tantangan
Islam (terj.), Bandung: Penerbit Pustaka.

Noorzila Jamaluddin. 2006. Orang Melayu Tidak Ke Mana Jika Tinggalkan Agama,
Majalah Al-Islam, Utusan Melayu (M) Berhad: Kuala Lumpur. September 2006(30-32).

Rosnani Hashim. 2002. Dualisme Pendidikan Umat Islam di Malaysia : Sejarah,
Perkembangan dan Cabaran Masa Depan, Jurnal Pendidikan Islam, Jilid 10, Selangor : ABIM

S.S. Husain dan S.A Ashraf.  1989.  Krisis Dalam Pendidikan Islam, Dewan Bahasa dan
Pustaka : Kuala Lumpur.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 1972. Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan
Melayu, Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas.1980. The Concept Of Education In Islam : A
Framework For An Islamic Philosophy Of Education, Kuala Lumpur : Muslim Youth Movement Of Malaysia (ABIM).

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2005. Falsafah Dan Amalan Pendidikan Islam Syed M.
Naquib Al-Attas Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Yusuf Al-Qardhawi.1999. Pertentangan Islam Dan Sekular, Selangor: Maktabah Al-Qardhawi


PERKONGSIAN ILMU PEDIDIKAN ISLAM

 
 Assalamualaikum kepada pengunjung blog Pusat Sumber Pendidikan Islam. Pihak kami akan cuba sedaya upaya menyalurkan sumber-sumber Pendidikan Islam sama ada Bahan Pengajaran Pendidikan Islam, Modul Pendidikan Islam, Nota Pendidikan Islam dan sebagainya. Oleh itu, semua bahan-bahan tersebut akan di "upload" dari semasa ke semasa. Diharap blog ini banyak membantu guru-guru dan juga para pelajar. Semoga kita semua dapat memartabatkan Pendidikan Islam di mata dunia.  

Nukilan : Pusat Sumber Pendidikan Islam

Monday, April 11, 2011

PENGAJARAN TOPIK IBADAT HAJI BERBANTUKAN ICT

Pendahuluan
Sistem pendidikan masa kini sedang mengalami perubahan yang amat pesat sekali.  Pelbagai kaedah baru telah diperkenal serta digunakan supaya pengajaran seseorang guru menjadi lebih berkesan dan pembelajaran murid menjadi lebih bermakna.  Sejak beberapa tahun yang lalu kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi maklumat dan komunikasi  (ICT) telah mula diperkenalkan dan kini dengan era teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin pesat, ianya semakin mendapat perhatian ramai. Hal ini adalah kerana penggunaan ICT  menjanjikan potensi besar dalam mengubah cara seseorang belajar, cara memperoleh maklumat, cara menyesuaikan setiap maklumat dan sebagainya.
Begitu juga dengan mata pelajaran Pendidikan Islam yang juga tidak dapat lari daripada tempias ledakan ICT ini. Aplikasi ICT dalam Pendidikan Islam oleh guru Pendidikan Islam telah mengubah proses P&P menjadikan ia lebih menarik dan berkesan. Hal sedemikian adalah kerana mata pelajaran Pendidikan Islam  umumnya melibatkan beberapa komponen yang dilihat bersesuaian dengan tema penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Namun, permasalahan yang dapat dilihat pada hari ini ialah penggunaan ICT dalam kalangan GPI kurang diaplikasikan terutamanya dalam pengajaran topik ibadah Haji.
Pelajaran  ibadat Haji merupakan salah satu topik yang mencabar bagi guru Pendidikan Islam (GPI) kerana ia memerlukan kepada pengetahuan yang tinggi dalam ibadat haji. Hal sedemikian telah menimbulkan kekangan dalam P&P ibadat haji bagi GPI yang belum pernah menunaikan ibadat haji atau umrah. Namun begitu, terdapat beberapa kaedah pengajaran yang berkesan dalam membantu GPI melaksanakan proses P&P bagi topik ini. Menurut Ab. Halim et al. (2004), kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan topik ibadat adalah kaedah amali dan juga pengajaran berbantukan teknologi maklumat.
Memandangkan kaedah amali bagi ibadat Haji memerlukan penggunaan masa yang panjang, perancangan yang strategik, peralatan Haji yang lengkap menyebabkan P&P ibadat Haji sukar dilaksanakan dengan baik. Justeru, guru seharusnya menggunakan kaedah pengajaran berbantukan ICT sekiranya tidak mampu melaksanakan kaedah amali. Oleh itu, dalam penulisan ini, penulis akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai kaedah pengajaran ibadat Haji berbantukan ICT. 
Definisi Istilah
ICT adalah singkatan daripada Information Communication and Technology yang bermaksud sesuatu alat teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data yang berkaitan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah ia merupakan penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu (Azwan et al. 2005).
Blurton (2004) pula menyatakan komputer merupakan satu alat dan sumber teknologi untuk berkomunikasi, mencipta, menyimpan dan juga untuk menguruskan maklumat. Kepelbagaian aplikasi dalam pengurusan, penyimpanan dan juga penyampaian maklumat merupakan sub kategori yang terkandung dalam ICT. Berikut adalah contoh aplikasi yang digunakan dalam memproses maklumat yang dikatakan sebagai perisian komputer.
Application
Use

Word processing
E.g. Microsoft Word: Write letters, reports etc
Spreadsheets
E.g. Microsoft Excel; Analyse financial information; calculations; create forecasting models etc
Database software
E.g. Oracle, Microsoft SQL Server, Access; Managing data in many forms, from basic lists (e.g. customer contacts through to complex material (e.g. catalogue)
Presentation software
E.g. Microsoft PowerPoint; make presentations, either directly using a computer screen or data projector. Publish in digital format via email or over the Internet
Desktop publishing
E.g. Adobe Indesign, Quark Express, Microsoft Publisher; produce newsletters, magazines and other complex documents.
Graphics software
E.g Adobe Photoshop and Illustrator; Macromedia Freehand and Fireworks; create and edit images such as logos, drawings or pictures for use in DTP, web sites or other publications

Kepentingan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah membawa kemajuan dalam pelbagai bidang kehidupan.  Sejak tercetusnya penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran,  inovasi telah  berlaku dalam segala bentuk urusan pendidikan sama ada urusan pengajaran guru, pembelajaran pelajar  ataupun pentadbiran sekolah. Kemajuan ICT seperti internet, laman web (web page) dan jaringan (networking) dan sebagainya telah berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih  efektif dan kondusif. Perkembangan baru ini telah mewujudkan persekitaran pembelajaran baharu yang lebih fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembelajaran (Robiah dan Nor Sakinah, 2007).
Menurut Rusmini (2009), pengajaran dan pembelajaran berbantukan ICT telah membawa sikap yang positif kepada pelajar kerana ICT menyediakan peluang yang luas dalam aktiviti pembelajaran berbanding kaedah tradisional. Oleh itu, dengan menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran maklumat dapat bertukar dalam mod digital, dan kurikulum pendidikan boleh berkembang dengan menggabungkan elemen multimedia dan interaktif untuk membentuk satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik untuk pelajar dan guru.
Selain itu, menggabungkan multimedia dalam kelas telah menjadi satu trend yang global, sokongan kuat dari pihak kerajaan Malaysia dalam menggabungkan teknologi di bilik darjah. Pendekatan dalam pengajaran, menyediakan pengisian dan penyampaian bahan pembelajaran perlu diubahsuai mengikut kewujudan teknologi. Guru dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran menarik minat pelajar untuk belajar (Rahmad Sukor dan Mohd Subhi (2001).
Menurut Mohd Izham dan Norazah (2007), penggunaan ICT adalah suatu keperluan yang amat penting dalam segala urusan. Ada sesetengah guru yang dibekalkan dengan komputer riba (laptop), dan ada juga guru yang tidak dibekalkan dengan komputer riba. Namun begitu, terdapat isu yang perlu ditangani oleh pentadbir sekolah yang mana terdapat guru yang tidak mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran walaupun kemudahan ICT telah disediakan.  Hal sedemikian telah mengekangkan proses integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya dan menyebabkan berlaku kerugian yang besar kepada semua pihak terutamanya kepada para pelajar dan juga sekolah.
Dalam konteks pengajaran Pendidikan Islam kini, kepentingan penggunaan ICT dapat dilihat melalui keberkesanan belajar dalam kalangan pelajar. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Ab. Halim et al. (2004), Zarin dan Ab. Halim (2006), Ab. Halim et al. (2010), Robiah dan Nor Sakinah (2007), mendapati pelajar yang diajar dengan menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mudah untuk memahami pelajaran dan dapat menghasilkan kerja yang berkualiti tinggi. Hal ini disokong dengan kajian Siti Fatimah dan Ab. Halim (2010) yang mendapati  para guru mengakui bahawa pengajaran dan pembelajaran mendatangkan keberkesanan sekiranya menggunakan teknologi multimedia sebagai salah satu bahan bantu mengajar (BBM).
Tambahan lagi, dengan menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, peranan guru telah berubah dari instruktor ke fasilitator. Pengajaran berasaskan kaedah eksposisi telah berubah kepada pengajaran yang membolehkan pelajar melakukan eksplorasi sama ada secara individu atau dalam kumpulan kecil. Peluang pembelajaran individu telah diberi kepada pelajar untuk membolehkan mereka belajar secara akses kendiri, terarah kendiri dan mengikut kadar yang sesuai dengan kebolehannya (Rahmad Sukor dan Mohd Subhi 2001). Dengan ini, pembelajaran kendiri dapat dijalankan secara individu di kalangan pelajar.
Sebagai kesimpulan, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan elemen penting yang harus diaplikasikan oleh para pendidik. Sokongan oleh pentadbir pendidikan kepada guru dalam mengaplikasikan ICT dalam pengajran dan pembelajaran seharusnya adalah secara berterusan. Tidak dinafikan tidak semua sekolah mempunyai kemudahan ICT yang lengkap dan sempurna. Namun begitu, hal ini dapat diatasi dengan peranan pentadbir dalam menangani masalah ini. Sesungguhnya dengan mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mampu mengubah kaedah, teknik dan juga strategi pengajaran guru menjadi satu pengajaran yang menarik minat pelajar. Justeru itu, para guru seharusnya sedar mengenai kepentingan ICT dalam pendidikan supaya pendidikan dapat dibangunkan selaras dengan era globalisasi.
Huraian Ringkas Sukatan Pelajaran  Ibadat Haji Tingkatan Empat
Pendidikan Islam KBSM dilaksanakan adalah bermatlamat menghasilkan pelajar Islam yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara (KPM 2002). Hal ini dipertegaskan lagi oleh Ab.Halim dan Zarin (2006) yang melihat pendidikan Islam secara langsung berperanan mendidik dan membentuk individu muslim yang bukan sahaja berakhlak dan beriman tetapi sentiasa mengalami perubahan demi menambah baik dan mempertingkatkan keberkesanan dalam pendidikan akhlak pelajar. Matlamat akhir dalam proses pendidikan ialah melahirkan pelajar yang mempunyai asas ilmu yang baik, bermaklumat dan berketrampilan serta memiliki kekuatan dalam menghubungkan dirinya kepada Allah (Sidek Baba 2011).
            Dalam konteks pembelajaran ibadat Haji, ia adalah untuk melengkapkan diri para pelajar dengan rukun Islam yang mana komponen kurikulum ibadat mestilah bersama-sama diterapkan dalam kurikulum Pendidikan Islam. Ibadat Haji merupakan komponen kurikulum P&P yang banyak mengandungi unsur amali kerana ibadat Haji merupakan antara ibadat yang bertujuan melahirkan muslim dan mukmin yang bertakwa, beramal soleh, bertanggungjawab dan berakhlak mulia dan beristiqamah sebagai hamba dan khalifah Allah s.w.t. Antara perbezaan utama pelajaran ibadat berbanding pelajaran akidah, hadis, tilawah, adab dan sebagainya ia lebih konkrit kerana ia melibatkan perbuatan dan kata serta penghayatan (KPM 2002).  
Dalam pembelajaran ibadat Haji, setiap sub topik saling berhubung dan berkait antara satu sama lain. Pengaturan kurikulum Pendidikan Islam dalam konteks pembelajaran ibadat Haji adalah dari ibadat yang asas hingga ibadat yang khusus. Ia bertujuan untuk memudahkan para pelajar dapat belajar, menghayati dan mengamalkan komponen ibadat dalam kehidupan seharian. (KPM 2002).  Antara tajuk-tajuk yang terdapat dalam topik pembelajaran ibadat Haji tingkatan empat ialah:
Pelajaran 13: Lambaian Kaabah
Unit 1: Kewajipan Haji dan Umrah
Unit 2: Cara Menyempurnakan Ibadat Haji dan Umrah
Unit 3: Wajib Haji dan Umrah
Unit 4: Cara Mengerjakan Haji dan Jenis-Jenis Dam
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Yang Berkesan Pelajaran Ibadat Haji
Kaedah merupakan satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dalam jangka masa pendek. Menurut Ab. Halim dan Nik Mohd Rahimi (2010), kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah pencapaian yang tersusun. Khadijah Abdul Razak dan Shahrin Awaludin (2006) pula menceritakan kaedah itu bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Manakala Zarin Ismail dan Ab. Halim Tamuri (2006) mengatakan kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Oleh itu, apa yang dapat difahami adalah kaedah pengajaran adalah satu jalan atau cara penyampaian ilmu kepada murid-muridnya. Keberkesanan keadah yang digunakan dalam pengajaran tersebut adalah bergantung kepada kemahiran guru itu.
Begitu juga dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, pelbagai kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh GPI untuk memastikan ilmu yang disampaikan berkesan dan dapat dihayati oleh para pelajar. Bahkan setiap topik dalam mata pelajaran ini perlu menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza kerana ia bergantung kepada topik yang hendak diajar  (Kamarul Azmi dab Ab. Halim, 2007). Manakala proses pengajaran merupakan satu seni kerana dalam proses ini, seseorang guru itu perlu kreatif untuk menarik perhatian para pelajarnya. Guru yang kreatif akan menjadikan pengajaran lebih berkesan dan menarik. Pengajaran yang berkesan merupakan kebolehan guru itu sendiri untuk mengajar dengan baik dan berkesan, dan dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar bagi mencapai kecemerlangan (Rusnani dan Rosseni, 2006).
Hal ini selari dengan pandangan Rusmini (2009) yang berpendapat pengajaran berkesan dapat dianalisa berdasarkan kepakaran seseorang guru itu mengaplikasikan pelbagai kaedah mengajar yang memudahkan pemahaman pelajar, menanam minat pelajar untuk belajar dan mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam membantu pembelajaran pelajar. Keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menimbulkan kesan yang mendalam dan impak besar kepada perubahan tingkah laku pelajar kepada tingkah laku baik.
Oleh yang demikian, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan perlu dilaksanakan oleh setiap guru bagi memastikan kandungan ilmu yang hendak disampaikan boleh diterima, difahami dan dihayati oleh pelajar. Ini jelas dihuraikan dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam KBSM,
“bidang-bidang pembelajaran hendaklah diolah dan disampaikan dengan berkesan melalui cara yang lebih menarik dan sentiasa dikaitkan dengan pelbagai aspek ilmu dan amalan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan secara meluas, mampu mengubah dan membangunkan diri sendiri serta masyarakat yang mempunyai daya fikir yang cemerlang, berakhlak mulia, bersefahaman, bersyukur dan bersatu padu. Pengolahan yang demikian rupa hendaknya mampu menghasilkan tamadun ummah yang tinggi serta dapat memberi sumbangan terhadap pembangunan dan kesejahteraan negara”.
Setiap kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru mesti mampu sampai ke peringkat kefahaman dan penghayatan pelajar (Rahmad Sukor dan Mohd Subhi, 2001). Pengajaran yang berkesan merupakan kebolehan guru itu sendiri untuk mengajar dengan baik dan berkesan, dan dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar bagi mencapai kecemerlangan. Menurut Ab. Halim (2006) terdapat beberapa asas untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam berkesan. Antaranya penguasaan ilmu yang luas dan mendalam, kemahiran komunikasi berkesan dalam pengajaran yang merangkumi kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan dan pembelajaran teraputik, kaedah dan teknik pengajaran, kemahiran-kemahiran khusus bidang Pendidikan Islam dan profesionalisme guru.
Justeru itu, penulisan ini akan membincangkan dan mengupas beberapa cadangan mengenai kaedah yang berkesan khususnya bagi pembelajaran Ibadat Haji Tingkatan Empat. Secara keseluruhannya terdapat pelbagai kaedah yang sesuai dan boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ibadat. Kaedah pengajaran seperti kaedah lawatan, kaedah demonstrasi, simulasi, PBK dan sebagainya adalah antara kaedah yang boleh dilaksanakan (Kamarul Azmi & Ab.Halim 2007). Tetapi, dalam artikel ini penulis akan mengkhususkan perbincangan mengenai kaedah pengajaran pelajaran ibadat Haji berbantukan ICT. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan yang boleh diaplikasikan bagi tajuk ibadat Haji. Penulis memilih untuk membincangkan isu ini kerana penulis mendapati kaedah pengajaran berbantukan ICT ini lebih sesuai digunakan dalam bilik darjah. 
Aplikasi Kaedah Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK)  Pelajaran Ibadat Haji
Sistem pendidikan masa kini sedang mengalami perubahan yang amat pesat sekali.  Pelbagai kaedah baru telah diperkenal serta digunakan supaya pengajaran seseorang guru menjadi lebih berkesan dan pembelajaran murid menjadi lebih bermakna.  Sejak beberapa tahun yang lalu kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) telah mula diperkenalkan dan kini dengan era teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin pesat, ianya semakin mendapat perhatian ramai.
Menurut Ab. Halim et al. (2004), perkembangan dalam teknologi multimedia pula menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang belajar, cara memperolehi maklumat, cara menyesuaikan setiap maklumat dan sebagainya. Multimedia juga menyediakan pelbagai peluang kepada guru Pendidikan Islam mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran dan pelajar pula diberi peluang untuk memegang kuasa kawalan bagi sesuatu sesi pembelajaran. Pelajar juga berpeluang untuk menentukan teknik belajar yang bersesuaian dengan mereka, membentuk pengetahuan berdasarkan keperluan masing-masing serta mengalami suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan.
 Liew Voon Kiong (2009) mengatakan sumber maklumat serta rujukan juga bukan lagi terikat dengan teks dari buku semata-mata tetapi lebih luas dari itu. Kehadiran teknologi multimedia menerusi Internet menambahkan lagi kemampuan proses capaian maklumat di mana setiap maklumat dalam pelbagai bentuk dan pendekatan boleh dicapai dengan lebih mudah dan pantas. Dalam sesuatu pengajaran secara tradisi, walaupun ianya menjanjikan kejayaan yang tidak boleh dipertikaikan namun demikian ianya juga membawa bersamanya pelbagai masalah dan kekangan.
Dalam pengajaran ibadat Haji, komunikasi sehala banyak berlaku di mana seseorang guru memainkan tugas utama sebagai penyalur maklumat manakala pelajar pula hanya perlu duduk, mendengar dan mencatatkan isi penting yang diperlukan. Persembahan sebegini sememangnya boleh mengurangkan minat pelajar terhadap matapelajaran tersebut dan seterusnya mengkategorikan ianya sebagai satu matapelajaran yang sukar untuk difahami. Dalam sistem pendidikan tradisi ini juga, proses pengajaran dan pembelajaran hanya melibatkan dua entiti utama sahaja iaitu di antara guru dan pelajar. Di samping itu, ia juga lebih banyak menggunakan konsep hafalan terhadap fakta-fakta yang diberikan oleh guru.
Oleh itu, cabaran di dalam melaksanakan pendidikan berbantukan komputer (PBK) di dalam pengajaran ibadat Haji ialah kurangnya individu serta pihak yang beranisiatif membangunkan perisian tempatan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kebanyakan yang berkualiti dihasilkan di negara lain yang majoritinya kurang sesuai dengan bahasa, sukatan, nilai, dan ciri budaya masyarakat Malaysia. Menurut Robiah dan Nor Sakinah (2007) yang mendapati kebolehan membangunkan perisian untuk tujuan pendidikan di sekolah adalah pada tahap yang rendah.
Menurut Ab. Halim dan Nik Rahimi (2010), kebanyakan guru Pendidikan Islam lebih memberi tumpuan kepada pembelajaran berpusatkan guru sahaja dan kurang memberi penekanan kepada pendekatan 'student center' dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengenalan kepada perisian multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran adalah suatu peluang dan ruang kepada guru-guru bagi menjadikan proses pendekatan mereka lebih variasi, menarik dan menyeronokkan, pada masa yang sama para pelajar mudah faham pelajaran, tidak membosankan dan para pelajar mampu belajar sendiri (Mohd Izham dan Norazah, 2009).
Zaidi dan Ab. Halim (2010) mengatakan pemahaman pembelajaran pelajar dengan menggunakan kaedah PBK adalah lebih tinggi dan hasilnya adalah lebih baik berbanding dengan kaedah pembelajaran tradisional. Ini dikukuhkan lagi oleh ahli psikologi kognitif, yang telah mengemukakan satu konsep pembelajaran yang menekankan kepada penemuan oleh pelajar itu sendiri seperti perisian PBK. Ini bermakna pelajar diberi peluang untuk mencari sesuatu konsep sendiri di mana pengajaran guru tidak memberi kesemua isi pelajaran, pelajar sendiri perlu berusaha untuk mendapatkannya.
Justeru, bagi mendepani senario dan masalah yang dihadapi, penulis akan menghuraikan kaedah pembelajaran berbantukan ICT yang sarat dengan kepelbagaian media bagi membimbing para pelajar menimba ilmu pengetahuan secara kendiri. Pada perbincangan seterusnya penulis akan membincangkan bagaimana kaedah pengajaran ibadat Haji berbantukan ICT dengan menggunakan perisian Microsoft Power Point dan laman web.
Kaedah Pengajaran Ibadat Haji Menggunakan Perisian Microsoft Office Power Point
Menurut Zaidi dan Ab. Halim (2010), kaedah PBK amat sesuai untuk digunakan oleh guru Pendidikan Islam, terutamanya bagi menunjukkan cara mengerjakan ibadat seperti haji, wuduk dan solat. Dengan menggunakan teknik ini pelajar dapat melihat dan membayangkan fenomena yang dipaparkan dengan jelas. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran ibadat Haji lebih berkesan  dan pelajar pula mudah untuk memahami pengajaran yang diajar.
            Walaupun begitu, persoalan yang timbul adalah bagaimana hendak membina perisian dalam pengajaran ibadat Haji. Umum mengetahui tidak semua guru Pendidikan Islam mahir dengan perisian komputer dan boleh menafaatnya dengan baik. Tetapi bak kata pepatah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Sebenarnya terdapat perisian yang paling kerap dan mudah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu perisian Microsoft Power Point. Perisian ini sebenarnya telah menggantikan bahan bantu mengajar (BBM) konvensional seperti kertas mahjung, kad imbasan, kad bergambar dan sebagainya.  Bahkan perisian Microsoft Power Point telah mengurangkan kos pembelian BBM Pendidikan Islam dan membantu pihak sekolah menjimatkan kos perbelanjaan.
Perisian Mocrosoft Power Point mempunyai fungsi yang pelbagai yang mana ia boleh menggabungkan antara tulisan, gambar, video dan suara. Walaupun terdapat perisian komputer yang lain yang boleh diaplikasikan dan pembinaan BBM ibadat Haji seperti Adobe Photoshop CS2, Ulead Cool 3D 3.5, Sony Sound Forge 8.0, Ulead GIF Animator 5.0, Macromedia Flash 8.0, Macromedia Authorware 7.0 dan Sony Vegas 7.0. Penggunaan Microsoft Power Point dalam penghasilan perisian adalah mudah namun keupayaannya adalah terhad apabila sesebuah perisian yang dibangunkan memerlukan penggunaan banyak media seperti visual grafik, video dan audio. Walaupun begitu, adalah wajar untuk menguasai penggunaan perisian multimedia yang lain supaya media-media seperti audio, visual dan video yang bersesuaian serta berkualiti tinggi dapat digunakan dalam pembangunan perisian multimedia yang berasaskan Microsoft Power Point. Penilaian formatif dan sumatif juga boleh dimuatkan dalam sesi pengajaran serta sesi latihan. Glosari juga dimasukkan serta sokongan rangkaian komputer ang membenarkan guru membuat penerangan lanjutan serta menyampaikan maklumat terkini kepada pelajar. Aplikasi perisian ini banyak membantu pengajaran ibadat Haji menggantikan kaedah amali.
Contoh Aplikasi Perisian Microsoft Office Power Point Ibadat Haji


Kaedah Pengajaran Ibadat Haji Berbantukan Laman Web
Sejak beberapa tahun yang lalu, teknologi yang begitu dominan serta mendapat tempat dalam kebanyakan aspek kehidupan manusia ialah penggunaan World Wide Web atau Internet (Norazah dan Ngau Chai Hong, 2009). Teknologi ini begitu berkembang pesat dan ianya turut memberi kesan kepada sistem pendidikan sama ada pendidikan sains mahupun agama. Pembelajaran Pendidikan Islam menerusi Internet atau web merupakan antara pendekatan baru yang semakin mendapat perhatian golongan pendidik. Tambahan lagi laman web adalah alat ICT yang paling berkesan khususnya dalam Pendidikan Islam (Norhatimah dan Ab.Halim 2010).
            Justeru itu, dalam pengajaran ibadat Haji, penggunaan laman web sangat membantu guru-guru dan juga pelajar mendapat informasi yang banyak dengan mudah dan senang. Dengan hanya menekan hujung jari dalam sekelip mata sahaja maklumat yang ingin dicari terpampang di skrin monitor. Menurut Kamarul Azmi dan Ab. Halim (2007), Penggunaan peralatan teknologi pendidikan seperti komputer dan internet oleh guru Pendidikan Islam merupakan salah satu kaedah yang berkesan dalam proses P&P.
            Rusnani dan Rosseni (2006) menyatakan bahawa penggunaan internet dalam P&P boleh mengubah minat pembelajaran dan motivasi seseorang pelajar. Maklumat yang dipaparkan melalui laman web yang dipengaruhi oleh warna, gambar, video dan sebagainya lebih menarik daripada buku. Oleh itu, penggunaan laman web dalam P&P merupakan kaedah pengajaran yang sangat efektif dan boleh mendorong para pelajar belajar sepanjang masa dan tidak kira di mana berada.  
            Penggunaan laman web dalam P&P ibadat Haji juga sangat membantu guru Pendidikan Islam menambah maklumat mengenai ibadat Haji di samping memudahkan penyediaan bahan bantu mengajar (BBM).  Selain itu, ia juga membantu guru menjawab persoalan yang ditanya oleh pelajar yang tidak terkandung di dalam silibus pelajaran Haji. Oleh itu, pengetahuan mengenai laman web ibadat Haji sangat penting bagi guru Pendidikan Islam kerana pencarian maklumat dan persoalan ibadat Haji dapat diselesaikan sekiranya guru mengetahui sumber rujukan ibadat Haji ini. Justeru itu, laman web Haji merupakan antara alat pengajaran yang sangat membantu guru Pendidikan Islam dalam pengajaran topik ibadat Haji.
Contoh Laman Web Ibadat HajiKesimpulan

P&P ibadat Haji berasaskan PBK dengan menggunakan perisian Microsft Power Point  ini mengaplikasikan unsur-unsur hipermedia seperti animasi, bunyi, grafik, hiperteks, dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. Hal sedemikian menjadikan pelajar berasa seronok sepanjang proses P&P. Perkara  ini disokong oleh Saunders (2003) yang mendapati pendekatan P&P yang berasaskan PBK ini mesra pengguna dan mampu menarik minat pelajar kerana perisian yang digunakan memenuhi keperluan sumber pembelajaran.  Selain itu, P&P ibadat Haji berasaskan PBK ini mempunyai beberapa keistimewaan yang pada kebiasaannya jarang diaplikasikan oleh kebanyakan guru Pendidikan Islam. Contohnya untuk menimbulkan minat dan keseronokan pelajar, bahagian pengenalan boleh mewujudkan suatu situasi yang menggambarkan suasana musim Haji. Sebagai pengukuhan, ada latihan tambahan yang disediakan dalam bahagian tugasan.
            Tambahan lagi, perisian Microsoft Power Point merupakan satu perisian yang paling mudah dan senang digunakan. Namun begitu, aplikasi atau fungsi yang terdapat di dalam perisian tersebut jika tidak digunakan sebaik-baiknya ia tetap tidak dapat menarik minat pelajar. Oleh yang demikian, sebagai guru Pendidikan Islam, kemahiran dalam penggunaan ICT perlulah ditambah dan diteroka supaya kita tidak dikenali sebagai guru ketinggalan zaman. Justeru itu, guru Pendidikan Islam seharusnya sentiasa bersedia menghadapi perubahan dunia dan sentiasa mengiringi perubahan teknologi.
Rujukan
Ab. Halim Tamuri & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. 2010. Isu Pengajaran dan Pembelajaran
Pendidikan Islam. Dalam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Bangi: UKM.
Ab. Halim Tamuri, Khadijah Abdul Razak & Shahrin Awaluddin. 2010. Kaedah Pengajaran
Pendidikan Islam: Konvensional dan Inovasi. Dalam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Bangi: UKM.
Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Shahrin Awaluddin, Zamri Abdul Rahim
& Khadijah Abdul Razak. 2004. Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Ke Atas Pembangunan Diri Pelajar. Laporan Penyelidikan UKM, Kod Penyelidikan : GG002/2004.
Ab. Halim Tamuri & Zarin Ismail. 2006. Model Guru Pendidikan Islam: Konsep 5 M. Seminar
Amalan Pengajaran Guru. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Blurton, C., New Directions Of ICT-Use In Education,             http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/dl/edict.pdf.
Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri. 2007. Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
Khadijah Abdul Razak & Shahrin Awaludin. 2006. Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam:
Penilaian Kendiri Guru Pendidikan Islam. Seminar Amalan Pengajaran Guru. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 2002. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBSM) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 4. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia.
Liew Voon Kiong. 2007. ICT In Education – An Action Learning Approach Using Soft System
Methodology. www.iab.edu.my/Jurnal/Jurnal%202007/ICTEdu.pdf
Mahmood Zuhdi Abdul Majid. 2003. Ucaptama Perkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam:
Antara Tradisi dan Inovasi. Wacana Pendidikan Islam (Siri 3) Peringkat Kebangsaan, Royal Adelphi, Seremban.
Mohd Izham Mohd Hamzah & Norazah Mohd. Nordin. 2007. Peranan Pentadbir Dalam Proses
Perubahan Terancang: Integrasi ICT Dan Pedagodi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Journal Quality Monitoring of Strategic Leadership Styles. Jil. 17 Bil. 2. Pahang: Institut Aminuddin Baki.
Mohamad Fazli Madiah & Shahrin Awaludin. 2003. Satu Tinjauan Tentang Tahap Masalah
Pengajaran dan Pembelajaran KAFA Di Daerah Seremban, Negeri Sembilan. Dalam Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 3). Bangi: UKM.
Norazah Mohd. Nordin & Ngau Chai Hong. 2009. Pembangunan dan Penilaian Bahan
Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web – Webquest bagi Mata Pelajaran ICT. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009): 111 - 129
Rahmad Sukor Ab Samad & Mohd Subhi Marsan. 2001. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Dalam Pengurusan Sekolah. Jurnal Masalah Pendidikan. Jil. 24.
Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad. 2007. ICT Dalam Pendidikan: Prospek Dan Cabaran
Dalam Pembaharuan Teknologi. Jurnal Pendidikan 32. Bangi: UKM.
Rusnani Abdul Kadir & Rosseni Din. 2006. Computer Mediated Communication: A
Motivational Strategy Toward Diverse Learning Style. Jurnal Pendidikan 31 (2006) 41 – 51.
Rusmini Ku Rahman. 2009.  Integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran
dan Pembelajaran. Jurnal Kajian Kes Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Jil. 11. Jitra: Institut Aminuddin Baki.
Saedah Siraj & Faridah Abdullah. 2005. Jangkaan Masa Depan Terhadap Aplikasi Teknologi
Dalam Kandungan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah: Satu Kajian Delphi. Jurnal Pendidikan, Universiti Malaya.
Sidek Baba. 2011. Kurikulum Pendidikan Islam dan Cabaran Perubahannya. Kovensyen
Kebangsaan Pendidikan Islam 2011.
Siti Fatimah Ahmad & Ab. Halim Tamuri. 2010. Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan
Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-Qaf. Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2). Bangi: UKM.
Norhatimah Mohamad & AB. Halim Tamuri. 2010. Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan
Islam Berasaskan Web. Dalam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Bangi: UKM
Zaidi Ismail & Ab. Halim Tamuri. 2010. Pengajaran Berasaskan Komputer: Asas Perlaksanaan
Pendidikan Islam. Dalam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Bangi: UKM.
Zarin Ismail & Ab. Halim Tamuri. 2006. Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Di Bilik
Darjah: Satu Analisis Pemerhatian. Seminar Amalan Pengajaran Guru. Universiti Kebangsaan Malaysia.


http://www.tabunghaji.gov.my/th/TH/THIndex.htm
 

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates